Monterbedömning

Regler för Monterbedömning

Bedömning av montrar i utställningen företas efter följande kriterier:

Helhetsintryck

Presentation

Detaljomsorg

Plant och blomkvalité

Variation och mångfald

Varje domare skall fylla i ett formulär, förse det med monterns nummer och lägga den i den korg som står vid resp. monter. Ofullständigt ifyllt formulär gör domarrösten ogiltig.

1. Helhetsintryck. Domaren bedömer idéer och initiativ men tar hänsyn till utställarens givna ramar. viktiga kriterier: översikt, harmoni, lugn och omväxling.

2. Presentation. En god etikettering är viktigt för beskådaren ju mer korrekt klar och passande den är utförd ju högre bedömning. Uteslutning av felaktiga eller dåligt namnade plantor bör ske utan att harmonin i helhetsintrycket berörs. Likaså bör namnen följa internationella regler för nomenklatur och registrering.

3. Detaljomsorg. Förväntningarna skall ej vara för höga men ej heller för låga. man skall kunna registrera en vis skötsel av plantorna: rena blad och krukor, dolda krukor och blommor som om möjligt är vända mot åskådarna. stånden får ej vara bemängda med smuts.

4. Plant och blomsterkvalitet. Kvaliteten hänger inte bara på om blommorna är oskadade eller fullt utslagna men även på utbudet. Här belönas ståndens innehåll d.v.s. förhållandet mellan framodlade värdefulla plantor som sticker ut utöver normen för vad som är normala plantor.

5. Variation och mångfald. Variation och mångfald är det viktigaste inte bara mängden plantor utan en variation och mångfald av färger, släkten och arter också för dom vanligaste arterna.

Bedömningen företas efter principen, att alla domarröster räknas samman och lägst medelpoäng vinner.

Bedömning av enskilda plantor i montern

När monterbedömningen är klar, blir domarna indelade i grupper:

1. Kultur

2. Cattleya, Epidendrum, Laelia och liknande

3. Cymbidium, Lycaste, Calanthe och liknande

4. Dendrobium

5. Miltonia, Oncidium, Odontoglossum, Cochlioda och liknande

6. Paphiopedilum, Phragmipedium och liknande

7. Phalaenopsis, Doritis och liknande

8. Vanda, Arachnis, Ascocentrum och liknande

9. Pleurothallidinae, samt hybrider och arter som inte förekommer i grupperna 2 – 8

Dessa grupper, som skall ledas av en gruppledare, väljer nu var för sig de plantor som kan komma i fråga för ev. medalj. Fördelningen av medaljer sker genom att den planta som får flest röster vinner. Det är viktigt att se på hela utställningens utbud av plantor !

Alla domare har rätt att diskutera och komma med förslag.

När röstantalet är lika är det gruppledarens röst som avgör.

Gruppledaren skall tillse att alla plantor som tillhör sin grupp blir medtagna i bedömningen.

De utställare som är ansvariga för uppbyggnaden av egen monter och val av plantor skall avhålla sej från att rösta och uppehålla sej avsides från övriga domare.

Vägledning för gruppledare av plantbedömning i montrarna:

Varje gruppledare ansvarar för:

Underskrift av alla domare & aspiranter på framsidan av det protokoll som blivit utdelat till gruppledaren.

Att alla går igenom utställningen, I samlad grupp, för att få en överblick. Därefter företas en ny runda, där varje monter besöks, för att finna medaljförslag, som noteras på gruppledarens protokoll.

Om antalet tilldelade medaljer inte räcker, tar gruppledaren med sig gruppen på en ny runda, för att bli eniga vid omröstning om vilka plantor som skall premieras. Om det t.ex. är tilldelat flera guldmedaljer till gruppen än det antal framkomna medaljförslagen, kan en guldmedalj bytas mot 2 silver eller en silvermedalj mot 2 brons. Gruppledaren frågar överdomaren om fler medaljer kan tilldelas. Vid lika antal röster är gruppledarens röst avgörande !

Gruppledaren skriver in de slutliga förslagen till medaljfördelning enligt följande:
Plantans namn – Monter – Medaljvalörsförslag

Varje gruppledare hämtar de nödvändiga antalet medaljer hos överdomaren.

Varje gruppledare sörjer för, ev. med hjälp av andra domare i gruppen, att skriva ut medaljerna enl. följande:
Botanisk art / hybrid, plantans namn (skall vara korrekt, d.v.s. i överensstämmelse med internationell nomenklatur) och datum. Gruppledaren avslutar med att skriva under.

Gruppledaren skall tillse att alla plantor som härrör till hans grupp, verkligen blir bedömda. Hjälpmedel är de utskrivna listor vilka upptar alla arter som ingår i gruppen.

Varje gruppledare informerar om gruppens guldmedaljer för botanisk art + hybrid. När alla grupper är klara, skall man gemensamt utse utställningens bästa planta. Alla gruppledare överlämnar därefter sina protokoll till överdomaren.