Plantbedömning

Regler för Plantbedömning

Vid den s.k. bordsbedömningen döms i två av varandra oberoende kategorier, en för blomma/kvalitet och en för kultur. För plantor som bedöms i kategorin blomma bör gälla att blomman eller blomningen är signifikant i förhållande till de vegetativa delarna av plantan.

Först sedan plantan har blivit bedömd med avseende på blomkvalitet, så kan den bedömas för kulturen.

För bedömning förutsätts att medlemmen dels har odlat sin planta en hel växtsäsong (som huvudregel minst 6 månader) och själv fått den i blom, dels kan uppge släktnamn t.ex. Laelia eller Slc (Sophrolaeliocattleya) samt art- eller hybridnamn, såsom anceps resp. Jewell Box. (Artnamn börjar med liten bokstav, hybridnamn börjar med stor bokstav). Dessutom ska ett klonnamn tillfogas, såsom ‘Dark Waters’, eftersom det alltid är en speciell klon som är föremål för bedömning.

För hybrider utan namn ska namnen på föräldrarna uppges. (Vet inte odlaren detta kan inte plantan inte lämnas in för bedömning)

Exempel på ett korrekt ifyllt registreringsformulär blir sålunda: Slc Jewell Box ‘Dark Waters’ Föräldrar: Slc Anzac x C aurantiaca.

Vidare upplyses om tidigare tilldelade medaljer som erhållits vid jämförbara bedömningar.

Bedömningar görs enligt skalan:

0 p = utmärkt, 1 p = mycket god, 2 p = god, 3 p = tillfredställande,
4 p = godkänd, 5p = mindre god

Efter själva bedömningen lämnar domaren ett förslag till medalj:

0 – 2,2 p = Guldmedalj

2,21 – 5,45 p = Silvermedalj

5,46 – 9,0 p = Bronsmedalj

Kvalitetsbedömning

Blommans storlek

Utgångspunkt för bedömningen är vad som är normalt för släktet och målet är en entydig förbättring av storleken, utan att helhetsintrycket försämras. Härvidlag utgår man från vad som hypotetiskt är känt, tidigare bedömt och tillkännager en förbättring. Blommor större än genomsnittet blir ofta färre till antalet. För småblommiga plantor bedöms också skaftets storlek och antalet blommor.

Blommans form

Det är viktigt att döma i överensstämmelse med tidens uppfattning om perfekt form. Alla blomdelar, petaler och sepaler etc, bör vara väl proportionerade och i harmoni med varandra och inte störa helhetsuppfattningen. Ändå måste domarna vara ödmjuka inför naturens egna former och möjligheter, med avseende på genomsnittet för gällande planttyp.

Färg, teckning, kontrast

Färgerna bör vara rena och klara samt ha djup och variation i teckningen, t.ex. tydliga eller svaga färgövergångar som en enhet, inte formuttryck. Karaktäriska, artavvikelser för varje enskild planta, såsom alba-variant, måste respekteras.

Klonens värde

Man granskar kritiskt plantans speciella odlingsvärde; sällsynt art, art som sällan kommer till bedömning, att den bör bevaras och odlas med hänsyn till växtvillighet, rotsättning, proportioner och framtida möjligheter. Vid bedömning av hybrider bör man också titta på om man vid korsningsarbetet verkligen har uppnått en förbättring i förhållande till föräldrarna.

Särskilda värden

Har plantan inga särskilda värden så ska man ge den 3 poäng. Visar plantan tecken på svaghet, såsom en stängel som inte kan bära upp blomman ger man en sämre poäng. Exempel på goda egenskaper kan vara blomstängelns uppbyggnad, harmonisk och god fördelning av blomstänglarna, stjälkens fasthet och längd, antal blommor, hur blomklasen presenterar sej, saftspänning, storlek, odlingsmetod eller andra förhållanden som tilltalar domaren och som tillika är i överensstämmelse med tidens uppfattning av perfektion.

Det är viktigt att domarna först och främst använder sitt förnuft, stödjer sej på erfarenhet och använder hela skalan vid sin bedömning. Använder toppoäng om vederbörande hänförs och bottenbetyg vid besvikelse. Vid tveksamhet om huruvida plantan ska ha medalj eller inte så kan poängtalet 2 användas! Saknar domaren kunskap över huvud taget om en planta, så övervägs noga eller undviks helt och hållet bedömning. I sådana fall ska domare omgående rätta till bristen genom diskussioner och studier. Dock inte under själva bedömningen, då inga samtal med andra bör förekomma.

Kulturbedömning

Förutsättning för kulturbedömning är att minst 2 domare uttrycker förslag och att överdomaren tillkännager det. Plantor som anses svårodlade, är harmoniskt uppbyggda, särskilt stora plantor, som odlats länge, plantor med ovanligt många blommor o.s.v. bör speciellt hänvisas till denna kategori. Betoningen ligger härvid mera på odlarens skicklighet och mindre på plantans värde.

Vidare står det klart att botaniska specialiteter, som inte utmärker sej för sin blomsignifikans ska hänvisas till kulturbedömning, om de i övrigt uppfyller villkoren.

Plantans storlek

Inte enbart den vegetativa mängden bedöms, utan i lika hög grad begrepp som harmoni och jämvikt. Man utgår från genomsnittlig storlek för aktuell typ, ev. Arv från föräldrar, plantans ålder och dess presentation inkl. Krukan eller klossen. Det är viktigt att domarna erkänner storlek och ålder som väsentliga värden i orkidéodling.

Kultur

Här bedöms alla väsentliga vegetativa tillgångar. Val av växtmedia, rotsättning, saftspändhet, bladsättning, bladtillstånd, bladfärg och generell växtvillighet, med hänsyn tagen till odlingssvårigheterna. Dessutom bedöms presentation och vård av plantan, val av kruka, presentation av blomstänglar.

Blommornas tillstånd

Först och främst bedöms antalet stjälkar och enskilda blommor och betraktas plantans framtida möjligheter och här kan hela betygsskalan användas. Värden som harmoni, balans, symmetri, enhetlighet, färg, mängd och storlek. Antalet blommor ska vara betydligt större än vad som är normalt för arten och dessutom ska mer än hälften av blommorna vara utslagna.

Extraordinära värden

Finns det inga extraordinära värden ges 3 poäng. Vikt läggs på tillstånd och harmoni, blomstjälkars och blads fasthet, generellt intryck, färgintryck och odlingsvärde, sällsynthet och nyhetsvärde, särskilda odlingsförhållanden samt fantasi i presentationen. Plantan bör förevisas ren och prydlig, i ett medium avpassat efter rotmängd och plantans storlek.

—————————————————————————————–

Vid bedömning enligt SOS gällande regler ska domarpanelen bestå av en överdomare och minst 4 av klubben godkända och utvalda domare.

Överdomaren organiserar domarverksamheten och för tillsyn över standarden på domarna. Domarna bör upprätthålla anonymitet gentemot plantans ägare och samtal bör ej förekomma under bedömningen.

När en domare menar att en planta inte är medaljvärdig, ska man ändå överväga varje kriterium och inte bara skriva 5 gånger 5 poäng, d.v.s. ge totalt 25 poäng. Det är orealistiskt att alla 5 kriterierna är lika dåliga och man uppnår bara att anmälaren aldrig mer kommer med en planta till bedömning.

Uppmärksammas ska även att domare aldrig bedömer egen planta utan fyller endast i plantans namn på domarsedeln och ritar ett streck diagonalt över före inlämning.