CITES

Samtal med Andrea Ljung på Jordbruksverket gällande import av orkidéer.

Lite frågeställningar om import:

1. Vi var överens om att flaskor med artificiellt propagerade plantor endast behövde åtföljas av ett sundhetscertifikat.

Andrea svarar:

Vad gäller sundhetscertifikat måste du kontrollera med växtavdelningen på Jordbruksverket eftersom det är de som har ansvaret för de fytosanitära frågorna.

Artificiellt förökade plantor är undantagen från CITES-kraven, dock finns i artikel 56 kommissionens förordning 865/2006 en rad punkter som anger när man anser att en planta är artificiellt förökad. Man måste kunna bevisa att dessa krav uppfylls, det räcker alltså att endast hävda detta.

2. När man ska importera orkidéarter krävs CITES import-tillstånd från det land man bor i och CITES export-tillstånd samt sundhetscertifikat från det land man importerar från. Hur gör man om man ska resa till ett land utanför EU och vill ta med sig orkidéarter hem? Man vet ju inte vad som finns att köpa, så oftast blir det omöjligt att söka CITES tillstånd i förväg. Eller kan man söka CITES tillstånd för samtliga arter inom familjen ORCHIDACEAE?

Andrea svarar:

Man kan inte få ett generellt CITES tillstånd för samtliga arter inom familjen Orchidaceae. För att kunna söka importtillstånd behöver man det aktuella exporttillståndet, dvs du söker alltid importtillstånd efter det att du vet vad du ska importera. Man kan bara söka för angivna arter, aldrig för en hel familj.

3. När det gäller hybrider delar jag upp det i två frågor. De släkten som omfattas av CITES och de släkten som i vissa fall är undantagna CITES.

Först de släkten som enligt bilaga är undantagna från CITES. Jag kan ta mig själv som exempel då jag snart ska resa till världsutställningen i Singapore. Jag hade tänk ta med mig plantor ur släktet Vanda hem för försäljning och för personligt bruk. Räcker det då att jag anmäler att jag tänkt ha med plantor hem till jordbruksverket och visar upp plantorna för tull och växtskydd då jag kommer hem? Givetvis finns sundhetscertifikat med försändelsen.

Andrea svarar:

Det är viktigt att vara medveten om att CITES inom EU har regler som går utöver den globala CITES konventionen. CITES inom EU klassar arterna i A, B, C och D medan den globala klassningen är I, II och III. Jag svarar här ur ett EU perspektiv. Återigen vill jag också poängtera vikten av att ta kontakt med växtskydd på Jordbruksverket innan tänkt import.

Det finns fyra släkten som är undantagna från CITES reglerna, ifall vissa villkor uppfylls: Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis och Vanda. Jag kopiera ur lagtexten de villkor som måste uppfyllas (Kom Förordning 709/2010 L212/53)

”a) Exemplaren kan lätt kännas igen som artificiellt förökade och visar inga tecken på att ha tagits från naturen, såsom mekaniska skador eller kraftig uttorkning till följd av insamling, oregelbunden växt och olikartad storlek och form inom ett taxon eller ett parti, alger eller andra epifytiska organismer på blad eller skador av insekter eller andra skadeorganismer, och
b)

i) exemplar som transporteras i icke-blommande tillstånd ska handlas i partier som utgörs av enskilda behållare (t.ex. kartonger, askar, lådor eller enskilda hyllor i CC-containrar) med minst 20 plantor av samma hybrid i varje, plantorna i varje behållare ska uppvisa en hög grad av enhetlighet och sundhet, och partiet ska åtföljas av dokumentation, exempelvis en faktura, som tydligt anger antalet plantor av varje hybrid, eller

ii) för exemplar som transporteras i blommande tillstånd, med minst en fullt utslagen blomma per exemplar, gäller inget minsta antal exemplar per parti, men exemplaren ska vara yrkesmässigt behandlade för kommersiell detaljhandelsförsäljning, t.ex. märkta med tryckta etiketter eller förpackade i tryckta förpackningar med uppgift om hybridens namn och land för slutbehandling. Uppgifterna ska vara klart synliga och lätta att kontrollera. Växter som inte klart uppfyller villkoren för undantag ska åtföljas av lämplig Cites-dokumentation.”

4. Jag har registrerats som importör hos er gäller samma regler för registrerad importör som för privatperson?

Andrea svarar:

Den frågan kan jag tyvärr inte besvara eftersom det är växtavdelningen som registrera dig som importör. Tänk i dessa sammanhang alltid på att regelverket är delat i dels artskydd, dels smittskydd och som hanteras av olika avdelningar på Jordbruksverket.

5. Gäller samma regler för ”övriga hybrider” som för arter i (2)?

Andrea svarar:

Om du med övriga hybrider menar hybrider med minst en art som är angiven på bilaga A, t.ex. Laelia lobata, så är grundregeln att det är reglerna för bilaga A som gäller.

Det är dock ingen skillnad vid import om arterna är listade på A eller B, eftersom det i båda fallen behövs det importtillstånd.

6. Om man beställer hybrider, undantagna CITES (3), via postgång från t.ex. Thailand skickas då faktura på tull och moms med försändelsen hem till mig? Jag fick detta gjort förra månaden då jag fick hem flaskor med plantor från Thailand. Detta underlättar en hel del om man slipper åka till Arlanda för att personligen betala tull/moms. (jag bor i Helsingborg)

Andrea svarar:

Om arterna är undantagen från CITES reglerna kan du ta in dem via de för växtimport godkända flygplatserna (Arlanda, Landvetter, Malmö, Alnarp och Helsingborg). Är de CITES listade är det enbart Arlanda och Landvetter som är godkända flygplatser.

Hur förtullningen går till kan jag tyvärr inte svara på. Du måste kontakta Tullverket för att få svar på detta.

7. Kan man beställa plantor till andra flygplatser i Sverige? För egen del skulle det underlätta jättemycket om jag kunde ta emot plantor på Sturup.

Andrea svarar:

Se ovan (fråga 6).

8. Om ni kommer på annat som gäller så var snälla att skriv med detta så att det blir klarhet i det hela!

Andrea svarar:

Det är viktigt att tänka på att frön (inklusive frökapslar) och plantor eller vävnadskulturer erhållna in vitro, i fast eller flytande medium, transporterade i sterila behållare inte omfattas av CITES reglerna.

CITES hemsida
Jordbruksverkets hemsida